Wydana decyzja ZRID na I etap obwodnicy Staszowa

Wydana została decyzja Nr 11/17 z dnia 06.06.2017r., znak: SPN.lIl.7820.1.1.2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 764 od km 0+000,00 do km 2+189,35 – obwodnicy m. Staszów wraz z budową/przebudową skrzyżowań, sieci uzbrojenia terenu oraz zjazdów na terenie miasta i gminy Staszów.

ZRID-Staszów-Etap I