Zaawansowanie robót budowlanych na wszystkich etapach – marzec 2018

Etap I od km 0+000,00 do km 2+189,35. Wykopy objęły 11 tysięcy metrów sześciennych ziemi, identyczną jej ilość zużyto na przygotowanie nasypów. Ułożono także jako podbudowę jezdni 13 tysięcy metrów kwadratowych kruszywa łamanego, położono 10 tysięcy metrów kwadratowych betonu asfaltowego. Aktualnie trwa przebudowa sieci teletechnicznych: sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, sieci elektrycznej. W 90% przebudowano sieć gazową. Wykonywana jest również budowa oświetlenia drogowego.

Etap II od km 2+189,35 do km 2+944,89. Wykonane wykopy objęły 74 tysiące metrów sześciennych, nasypy 2 tysiące metrów sześciennych. Na tym etapie również prowadzona jest przebudowa sieci teletechnicznych: sieci wodociągowej, elektrycznej, kanalizacji deszczowej. W 90% przebudowano sieć gazową. W całości przebudowana została sieć kanalizacyjna. Trwa budowa oświetlenia drogowego.

Etap IIA od km 2+944,89 do km 3+422,14. W ramach wykonywania nasypu pod obiekt mostowy przemieszczono 16 tysięcy metrów sześciennych gruntu. Trwa przebudowa kanalizacji deszczowej, wykonywany jest kanał sanitarny o średnicy 500 mm oraz studnie kanalizacyjne o fi 1,5 metra.

Etap III od km 3+246,3 do km 3+422,14. Tu budowany jest most na rzece Czarnej. Front robót jest dostępny na wszystkich 5 podporach mostowych. Wykonano nasypy (tysiąc metrów sześciennych), zasypki 680 m3 gruntu rodzimego fundamentów podpór 1,2 i 5, uzbrojono fundamenty przyczółków mostu, w tym wykorzystano ponad 1 tonę zbrojeń korpusu przyczółka podpory nr 5  i ponad 8 ton zbrojeń ustroju nośnego – poprzecznice nr 4 i 5. Aktualnie prowadzone są też roboty betonowe: wylano ponad 200 m3 betonu w ramach wykonywania ław fundamentowych podpór 1,2,3 i 5. Na tym etapie również trwa przebudowa kanalizacji deszczowej.

Etap IV 3+422,14 do km 4+870,00. Wykonano już 16 tysięcy metrów sześciennych wykopów, 9 tysięcy metrów sześciennych nasypów, ułożono 10 tysięcy metrów kwadratowych podbudowy z kruszywa łamanego, 10 tysięcy metrów kwadratowych podbudowy z betonu asfaltowego, 8 tysięcy metrów kwadratowych warstwy wiążącej z betonu asfaltowego. Podobnie jak na pozostałych etapach prowadzona jest tutaj przebudowa sieci elektrycznej, kanalizacyjnej i gazowej, którą wykonano na tym etapie w 90%.

W najbliższym czasie będą kontynuowane na dużą skalę roboty uzbrojeniowe i betonowe przy budowie obiektu mostowego na rzece Czarnej.