Category Archives: Aktualności

Zaawansowanie robót w czerwcu

Zawansowanie całego kontraktu – 62%

Etap I – zaawansowanie 58%
Wykonano: 11 tys. m3 wykopów, 15 tys. m3 nasypów, 24 tys. m2 podbudowy z kruszywa łamanego, 20 tys. m2 podbudowy z betonu asfaltowego,

Etap II – zaawansowania 52%
Wykonano: 77 tys. m3 wykopów, 2 tys. m3 nasypów, 3 tys. m2 podbudowy z kruszywa łamanego, 3 tys. m2 podbudowy z betonu asfaltowego,

Etap IIa – zaawansowanie 70%
Wykonano: 18 tys. m3 nasypów, 2 tys. m2 podbudowy z kruszywa łamanego, 2 tys. m2 podbudowy z betonu asfaltowego, 2 tys. m2 warstwy wiążącej z betonu asfaltowego

Etap III – zaawansowanie 53%
Wykonano: 1 tys. m3 nasypów, 65 ton robót zbrojarskich, 627 m3 robót betonowych, 53 m3 prefabrykowanych belek typu T27 i T18

Etap IV – zaawansowanie 72%
Wykonano: 16 tys. m3 wykopów, 11 tys. m3 nasypów, 13 tys. m2 podbudowy z kruszywa łamanego, 11 tys. m2 podbudowy z betonu asfaltowego, 9 tys. m2 warstwy wiążącej z betonu asfaltowego.

Zaawansowanie robót w maju

Zaawansowanie całego kontraktu – 55%
Etap I – zaawansowanie 51%
Wykonano: 11 tys. m3 wykopów, 15 tys. m3 nasypów, 18 tys. m2 podbudowy z kruszywa łamanego, 16 tys. m2 podbudowy z betonu asfaltowego, 22 tys. m2 warstwa wiążąca z betonu asfaltowego, 5 tys. m2 warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
Etap II – zaawansowania 47%
Wykonano: 74 tys. m3 wykopów, 2 tys. m3 nasypów, 2 tys. m2 podbudowy z kruszywa łamanego, 2 tys. m2 podbudowy z betonu asfaltowego
Etap IIa – zaawansowanie 70%
Wykonano: 18 tys. m3 nasypów, 2 tys. m2 podbudowy z kruszywa łamanego, 2 tys. m2 podbudowy z betonu asfaltowego, 2 tys. m2 warstwa wiążąca z betonu asfaltowego
Etap III – zaawansowanie 31%
Wykonano – 1 tys. m3 nasypów, wbudowano 65 t stali, zabudowano 565 m3 betonu konstrukcyjnego i 51 m3 betonu niekonstrukcyjnego, wykonano izolacje bitumiczne „na zimno” w ilości 563 m2
Etap IV – zaawansowanie 69%
Wykonano: 16 tys. m3 wykopów, 9 tys. m3 nasypów, 11 tys. m2 podbudowy z kruszywa łamanego, 10 tys. m2 podbudowy z betonu asfaltowego, 8 tys. m2 warstwy wiążącej z betonu asfaltowego.

Zaawansowanie robót w kwietniu

Zawansowanie całego kontraktu – 41%

Etap I – zaawansowanie 27% Wykonano: 11 tys. m3 wykopów, 11 tys. m3 nasypów, 13 tys. m2 podbudowy z kruszywa łamanego, 10 tys. m2 podbudowy z betonu asfaltowego

Etap II – zaawansowania 40% Wykonano: 74 tys. m3 wykopów, 2 tys. m3 nasypów

Etap IIa – zaawansowanie 47% Wykonano: 16 tys. m3 nasypów

Etap III – zaawansowanie 19% Wykonano – 1 tys. m3 nasypów, posadowienie pośrednie obiektu mostowego, zazbrojono fundamenty przyczółków w ilości 29t.

Wykonano zbrojenie korpusu przyczółka podpory nr 5, zbrojenie skrzydełek podpory nr 5, zbrojenie słupów filara podpory nr 2,3,4. Na następny okres planowane jest zbrojenie przyczółków oraz roboty betonowe na ławach fundamentowych.

Etap IV – zaawansowanie 61% Wykonano: 16 tys. m3 wykopów, 9 tys. m3 nasypów, 10 tys. m2 podbudowy z kruszywa łamanego, 10 tys. m2 podbudowy z betonu asfaltowego, 8 tys. m2 warstwy wiążącej z betonu asfaltowego.

Zaawansowanie robót budowlanych na wszystkich etapach – marzec 2018

Etap I od km 0+000,00 do km 2+189,35. Wykopy objęły 11 tysięcy metrów sześciennych ziemi, identyczną jej ilość zużyto na przygotowanie nasypów. Ułożono także jako podbudowę jezdni 13 tysięcy metrów kwadratowych kruszywa łamanego, położono 10 tysięcy metrów kwadratowych betonu asfaltowego. Aktualnie trwa przebudowa sieci teletechnicznych: sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, sieci elektrycznej. W 90% przebudowano sieć gazową. Wykonywana jest również budowa oświetlenia drogowego.

Etap II od km 2+189,35 do km 2+944,89. Wykonane wykopy objęły 74 tysiące metrów sześciennych, nasypy 2 tysiące metrów sześciennych. Na tym etapie również prowadzona jest przebudowa sieci teletechnicznych: sieci wodociągowej, elektrycznej, kanalizacji deszczowej. W 90% przebudowano sieć gazową. W całości przebudowana została sieć kanalizacyjna. Trwa budowa oświetlenia drogowego.

Etap IIA od km 2+944,89 do km 3+422,14. W ramach wykonywania nasypu pod obiekt mostowy przemieszczono 16 tysięcy metrów sześciennych gruntu. Trwa przebudowa kanalizacji deszczowej, wykonywany jest kanał sanitarny o średnicy 500 mm oraz studnie kanalizacyjne o fi 1,5 metra.

Etap III od km 3+246,3 do km 3+422,14. Tu budowany jest most na rzece Czarnej. Front robót jest dostępny na wszystkich 5 podporach mostowych. Wykonano nasypy (tysiąc metrów sześciennych), zasypki 680 m3 gruntu rodzimego fundamentów podpór 1,2 i 5, uzbrojono fundamenty przyczółków mostu, w tym wykorzystano ponad 1 tonę zbrojeń korpusu przyczółka podpory nr 5  i ponad 8 ton zbrojeń ustroju nośnego – poprzecznice nr 4 i 5. Aktualnie prowadzone są też roboty betonowe: wylano ponad 200 m3 betonu w ramach wykonywania ław fundamentowych podpór 1,2,3 i 5. Na tym etapie również trwa przebudowa kanalizacji deszczowej.

Etap IV 3+422,14 do km 4+870,00. Wykonano już 16 tysięcy metrów sześciennych wykopów, 9 tysięcy metrów sześciennych nasypów, ułożono 10 tysięcy metrów kwadratowych podbudowy z kruszywa łamanego, 10 tysięcy metrów kwadratowych podbudowy z betonu asfaltowego, 8 tysięcy metrów kwadratowych warstwy wiążącej z betonu asfaltowego. Podobnie jak na pozostałych etapach prowadzona jest tutaj przebudowa sieci elektrycznej, kanalizacyjnej i gazowej, którą wykonano na tym etapie w 90%.

W najbliższym czasie będą kontynuowane na dużą skalę roboty uzbrojeniowe i betonowe przy budowie obiektu mostowego na rzece Czarnej.

Zaawansowanie robót budowlanych na wszystkich etapach

Z informacji od Inżyniera Kontraktu stan robót na koniec lutego przedstawiał się następująco:

Etap I – zaawansowanie 25% Wykonano: 11 tys. m3 wykopów, 9 tys. m3 nasypów, 13 tys. m2 podbudowy z kruszywa łamanego, 10 tys. m2 podbudowy z betonu asfaltowego;

Etap II – zaawansowania 39% Wykonano: 74 tys. m3 wykopów

Etap IIa – zaawansowanie 39% Wykonano: 16 tys. m3 nasypów

Etap III – zaawansowanie 15% Wykonano – 1 tys. m3 nasypów, posadowienie pośrednie obiektu mostowego

Etap IV – zaawansowanie 55% Wykonano: 16 tys. m3 wykopów, 9 tys. m3 nasypów, 10 tys. m2 podbudowy z kruszywa łamanego, 10 tys. m2 podbudowy z betonu asfaltowego, 8 tys. m2 warstwy wiążącej z betonu asfaltowego